Systém prípravy
Kvalifikačný systém Tlačiť
Vážená turistická obec, priaznivci turistiky.

Klub slovenských turistov prešiel v roku 2018 dvomi významnými míľnikmi v rámci vzdelávania. KST po snažení dosal štatút „Národnej športovej organizácie“ čím je oprávnený vzdelávať na národnej úrovni inštruktorské a ďalšie kvalifikácie v rámci jednotlivých typov presunu či príbuzných aktivít. Druhým míľnikom je vzhľadom na končiacu starú akreditáciu zmena systému vzdelávacej činnosti  tak, aby sme dodržiavali platnú legislatívu, ktorou je Zákon o športe (Zákon č. 354/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe) a Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. 

Okrem zmeny v kvalifikačnom systéme – zákon vníma iba inštruktorské vzdelávanie (cvičiteľská kvalifikácia zaniká) je podmienkou vzdelávania aktívna spolupráca so špecializovanými vysokými školami  telovýchovného a trénerského zamerania. Tu na uvedené vysoké školy prechádza garancia a vedenie vzdelávacieho procesu –všeobecnej časti vzdelávania.  Ako Národná športová organizácia, KST garantuje systém vedenia, organizácie špeciálnej časti školenia.

Systém vzdelávania Inštruktorov turistiky - ako odborníkov v športe jednotlivých kvalifikačných stupňov a presunov sa pre to člení na:
  • všeobecnú časť vzdelávania
  • špeciálnu časť vzdelávania

Ako vnímať inštruktorskú kvalifikáciu?
Inštruktorskú kvalifikáciu získava človek, ktorý disponuje vhodnými odbornými vedomosťami a zručnosťami zo špecializovanej problematiky ktoré sú potrebné pre vykonávanie špecializovaných činností v prírodnom prostredí a rôzneho spôsobu presunu. 
Základnou legislatívnou podmienkou pre budúceho Inštruktora je ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie.

Inštruktor
 turistickej kvalifikácie okrem toho disponuje základnými pedagogickými predpokladmi na základe ktorých je schopný byť autoritou a lídrom v kolektíve, má organizačné zručnosti a prirodzenú zodpovednosť. Preto je z pohľadu zákona definovaný ako „odborník v športe“.   Absolvovaním všeobecnej časti vzdelávania získava vedomosti o človeku ako sú anatómia človeka, fyziológia človeka, pedagogika a psychológia športu, biomechanika športu, teória a didaktika športu atď. (podľa  Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe). 
Inštruktor okrem výuky zručností by mal byť schopný viesť osvetovú činnosť z pohľadu podpory zdravia, zvyšovania telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti frekventanta odborného vzdelávania. "Nie len naučiť, ale aj viesť, usmerniť a poradiť."
Aj tu v rámci jednotlivých presunových sekcií v rámci KST dochádza k reštrukturalizácií v rámci systému vzdelávania.
Systém vzdelávania je od najnižšej kvalifikácie (1. kvalifikačný stupeň) po najvyššiu kvalifikáciu (3. kvalifikačný stupeň).


turistick_kvalifikcia

Viac informácií ku systému vzdelávanianájdete na webe Učebno - metodickej komisie KST
Učebno - metodická komisia KST koordinuje systém vzdelávania z pohľadu zabezpečenia všeobecnej časti a zverejňuje termíny  školení špeciálnej časti v rámci jednotlivých sekcií.